ˆ

Zamówienia publiczne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Usługa w zakresie odbioru odpadów komunalnych i zagospodarowania odpadów zbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wymiarki.

Szczegóły informacji

Usługa w zakresie odbioru odpadów komunalnych i zagospodarowania odpadów zbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wymiarki.

Status: unieważniony

Tryb:

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Wymiarki

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 76793-2013

Termin składania ofert / wniosków: 2013-05-24 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2013-05-24 09:30:00

Ogłoszono dnia: 2013-05-15 przez Magdalena Kuros

Treść:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.wymiarki.pl
________________________________________
Wymiarki: Usługa w zakresie odbioru odpadów komunalnych i zagospodarowania odpadów zbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wymiarki.
Numer ogłoszenia: 76793 - 2013; data zamieszczenia: 15.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wymiarki , ul. Księcia Witolda 5, 68-131 Wymiarki, woj. lubuskie, tel. 0-68 360 40 45, faks 0-68 360 40 62.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa w zakresie odbioru odpadów komunalnych i zagospodarowania odpadów zbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wymiarki..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru odpadów komunalnych i zagospodarowania odpadów zbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wymiarki z następujących miejscowości : Wymiarki, Witoszyn, Witoszyn Górny, Lutynka, Lubieszów, Lubartów i Silno Małe. 2.Charakterystyka Gminy W gminie zameldowanych mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2011r. było 2470, z tego szacunkowa ilość osób zamieszkałych została określona na 2332. Liczba nieruchomości zamieszkałych (przewidywanych do objęcia usługą) została określona w załączniku nr 11 do SIWZ. Ilość odpadów odebranych z terenu gminy w 2012r.- 450Mg. Podane ilości osób jak również ilość odpadów mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb zamawiającego. Podane ilości należy traktować jako orientacyjne. Uwaga: Do dnia 15.06.2013r. Zamawiający dostarczy operatorowi wykaz nieruchomości wraz z liczbą zamieszkałych osób oraz informację czy właściciel zadeklarował segregowanie odpadów komunalnych. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: 1.Wykonawca zobowiązany jest do odbierania całej ilości odpadów komunalnych przekazywanych przez właściciela nieruchomości zamieszkałej , w tym: - odpady zmieszane, - odpady zbierane selektywnie z podziałem na: Papier i tektura, Tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal, Szkło, Bioodpady w tym odpady zielone, Odpady remontowo budowlane, Odpady wielkogabarytowe. 2.Wykonawca przed dniem 1.07.2013r. zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości objętych systemem odbioru odpadów komunalnych w pojemniki do gromadzenie odpadów zmieszanych i odpadów pozostałych po segregacji. Pojemniki są własnością Wykonawcy. Wielkość pojemnika powinna być dostosowana do liczby osób zamieszkałych w danej nieruchomości, oraz wskaźnika odpadów ustalonego w Regulaminie Utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wymiarki. Powinien również uwzględniać sposobu gromadzenia odpadów( zmieszany lub selektywny). 3.Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić dezynfekcję pojemników przynajmniej raz w roku i dokonywać napraw lub wymiany w przypadku uszkodzenia. 4.Wykonawca przed dniem 1.07.2013r. zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości, które zadeklarowały gromadzenie odpadów w sposób selektywny w komplet worków o minimalnej pojemności 60 litrów z tworzywa LDPE o grubości minimum 0,06 mm, oznakowanych rodzajem gromadzonych odpadów w odpowiedniej kolorystyce, wraz z pouczeniem co można gromadzić w danym worku i napisami podanymi w załączniku nr 9 do SIWZ, worki w ilości i wielkości odpowiadającej liczbie zamieszkałych osób. Po każdorazowym odbiorze wysegregowanych odpadów operator zobowiązany jest pozostawić worki w ilości odpowiadającej odebranym workom. Dopuszcza się zamianę worków na pojemniki w zabudowie wielorodzinnej w kolorach i napisach , jak dla worków. 5.Najpóźniej do dnia 15.07.2013r. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pisemną informację dotyczącą wstawionych pojemników i dostarczonych workach. Informacja winna zawierać : miejsce wstawienia pojemnika i worków( adres nieruchomości), nazwisko i imię właściciela, zarządcy lub użytkownika nieruchomości, ilość i wielkość pojemników i worków. 6.Wykonawca zobowiązany jest do odbierania bezpośrednio z nieruchomości zebranych odpadów komunalnych: a)Odpadów zebranych selektywnie i odpadów zmieszanych - 2 razy w miesiącu b)odpadów wielkogabarytowych - 1 raz w roku, za pierwszy rok należy przyjąć 2013r. c)odpadów remontowo-budowlanych - na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości. Odpady zebrane selektywnie, zmieszane i wielkogabarytowe zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem przez Zamawiającego na cały okres trwania umowy. Wzór harmonogramu stanowi załącznik nr 1 do umowy. Harmonogram należy zatwierdzić do dnia 15.06.2013 r., wszelkie zmiany będą wymagały zgody Zamawiającego. 7.Wykonawca jest zobowiązany do realizacji reklamacji ( nieodebrania z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem, niedostarczenie pojemników lub worków itp.) w przeciągu 36 godzin od otrzymania zawiadomienia e-mailem od Zamawiającego. Wykonanie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić e-mailem na adres Zamawiającego. 8.Obowiązkiem Wykonawcy będzie zabranie dostawionych, dodatkowo worków z odpadami w skutek nie mieszczenia się odpadów w posiadanych pojemnikach , jak również składania Zamawiającemu informacji po zakończeniu każdego miesiąca z miejsc odbioru tego rodzaju worków zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 9.Odbiór odpadów komunalnych Wykonawca powinien realizować w godz. 7.00 do 20.00. 10.Wykonawca jest zobowiązany do porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi wysypanymi z pojemników, worków lub pojazdu w trakcie realizacji usługi. 11.Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia i obsługi Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych do którego w każdy poniedziałek w godzinach od 11.00 do 17.00, właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wymiarki będą mogli przekazać: papier i tekturę, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji wraz z odpadami zielonymi, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe i odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory Mobilny Punkt Selektywnego Zbiórki Odpadów będzie stał w miejscowości Witoszyn przy ul. II Armii WP 34. 12.Wykonawca zobowiązany jest do dnia 1.07.2013r. wyposażyć placówkę opieki zdrowotnej znajdującą się w Wymiarkach ul. Księcia Witolda nr 5 w specjalne, oznakowane pojemniki przeznaczone na zbieranie przeterminowanych leków oraz ich opróżnianie po zgłoszeniu przez Zamawiającego w najbliższym terminie odbioru odpadów segregowanych w tej miejscowości. 13.Wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowane przez właściciela nieruchomości obowiązki w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku ich niedopełnienia Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odpady jako zmieszane odpady komunalne i niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym Zamawiającego, nie później niż w ciągu 3 dni. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację zdjęciową umożliwiającą identyfikację nieruchomości z rejestracją daty i godziny. 14. Wykonawca zobowiązany jest spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013, poz. 122). 15.Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, oraz pozostałości z selektywnie zbieranych odpadów komunalnych do Sortowni Zmieszanych Odpadów Komunalnych w Żarach ul. Żurawia prowadzonej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów adres ul. Górnośląska 2, 68- 200 Żary. 16. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania selektywnie zebranych odpadów komunalnych (wymienionych w pkt. 1 i pkt.11) do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów , zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 oraz art. 20 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r., o odpadach ( Dz. U. z2013r. poz. 21). 17. Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012r. poz.676). 18. Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012r. poz.676). 19. Wykonawca stosownie do treści art. 9n ustawy z dnia 13 września1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zmianami) obowiązany jest do składania kwartalnych sprawozdań i przekazywania ich Wójtowi Gminy Wymiarki w terminie do końca miesiąca następnego po kwartale, którego dotyczy. Sprawozdanie należy złożyć na drukach określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi ( Dz. U. z 2012r. poz. 630). 20.Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności zgodnie z przepisami prawa w szczególności: a)ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminac ( Dz. U. z 2012r. poz.391 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, b)ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( Dz. u. z dnia 2013r. poz. 2 wraz z przepisami wykonawczymi, c)ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, d)Plan gospodarki odpadami województwa Lubuskiego na lata 2012- 2017 z perspektywą do 2020 roku( uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr XXX/280/12 z dnia 10 września 2012r), e)Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wymiarki nr XXVI/150/2013 z dnia 21 marca 2013r. f)Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Nr XXVI/151/2013 Rady Gminy Wymiarki z dnia 21 marca 2013 r. z późn. zmianą. 21. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia w zakresie rzeczowym ujętym SIWZ..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w ramach zamówienia , zgodnie z art.67 ust.1 pkt 6
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 90.51.00.00-5, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.51.40.00-3, 34.92.84.80-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.07.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda zabezpieczenia składanej oferty wadium. 1.Wykonawca jest zobowiązany wraz ze złożeniem oferty do wniesienia wadium w wysokości 6.000,00 zł brutto słownie: sześć tysięcy złotych zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy w jednej lub kilku następujących formach: a.pieniądzu; b.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze pieniężnym; c.gwarancjach bankowych; d.gwarancjach ubezpieczeniowych; e.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późń. zm.); 2.Wadium zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 24 maja 2013 r. do godz.9:00 w przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy. a.nazwa dającego zlecenia udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; b.określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem; c.kwotę gwarancji lub poręczenia; d.termin ważności gwarancji lub poręczenia; e.zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, 2) wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 3) Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 4) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3.Wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji będzie skuteczne, jeżeli do podanego w pkt 2 terminu zostanie ono złożone w Referacie Finansowym w pokoju nr 8 w siedzibie Zamawiającego w odrębnej kopercie z dopiskiem Wadium - Usługa w zakresie odbioru odpadów komunalnych i zagospodarowania odpadów zbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wymiarki w formie oryginału natomiast kopia dokumentu powinna być wpięta do oferty przetargowej. 4.Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do podanego w pkt 2 terminu znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego. 5.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Bank Spółdzielczy w Iłowej nr 48 9658 0006 0000 0101 2007 0005 z dopiskiem Wadium- Usługa w zakresie odbioru odpadów komunalnych i zagospodarowania odpadów zbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wymiarki.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6.Zasady zwrotu i zatrzymania wadium określa art. 46 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca musi wykazać, że posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia wydany przez właściwy organ, oraz aktualne zezwolenie na zbieranie i transport odpadów zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie warunek musi być spełniony przez, co najmniej jednego Wykonawcę. Ocena spełniania w.w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt IX specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż wyżej wymienione warunki są przez Wykonawcę spełnione. Uzupełnienie wymaganych dokumentów i oświadczeń jest możliwe po upływie składania ofert zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca musi wykazać się ,że realizuje lub zrealizował główne minimum 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wielkości nie mniejszej niż 450 Mg.rok każda wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana, potwierdzonych dowodami, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie warunek musi być spełniony przez, co najmniej jednego Wykonawcę. Ocena spełniania w.w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt IX specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż wyżej wymienione warunki są przez Wykonawcę spełnione. Uzupełnienie wymaganych dokumentów i oświadczeń jest możliwe po upływie składania ofert zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca musi dołączyć wykaz sprzętu i urządzeń dostępnych wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował sprzętem i urządzeniami zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ( Dz. U. z 2013, poz. 122 ) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie warunek musi być spełniony przez, co najmniej jednego Wykonawcę. Ocena spełniania w.w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt IX specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż wyżej wymienione warunki są przez Wykonawcę spełnione. Uzupełnienie wymaganych dokumentów i oświadczeń jest możliwe po upływie składania ofert zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca musi wykazać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż 200.000,00 zł brutto. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie warunek musi być spełniony przez każdego z Wykonawców Ocena spełniania w.w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt IX specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż wyżej wymienione warunki są przez Wykonawcę spełnione. Uzupełnienie wymaganych dokumentów i oświadczeń jest możliwe po upływie składania ofert zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
• wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1)Potwierdzenia zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo- transportowej - złożenie odpowiedniego oświadczenia załącznik nr 7 do SIWZ. 2)Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt XVI ppkt 7 i 8 SIWZ, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy lub pełnomocnik reprezentujący Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zgodnie z art. 144 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1.1 ZMIANY OGÓLNE Możliwa jest: a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy; b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy. 1.2 ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT). 2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 2.1 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 2.2 Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności. 2.3 Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wymiarki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wymiarki ul. Księcia Witolda 5 6 8 - 131 WYMIARKI.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.05.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Wymiarki ul. Księcia Witolda 5 6 8 - 131 WYMIARKI pok. nr 4.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wymiarki
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Kuros Data wytworzenia informacji: 2013-05-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Kuros Data wprowadzenia do BIP 2013-05-15 11:31:17
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Kuros Data udostępnienia informacji: 2013-05-15 11:37:30
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Kuros Data ostatniej zmiany: 2013-06-12 08:21:09
Artykuł był wyświetlony: 3055 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Wymiarki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu