ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 5/2016

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Sekretarz Gminy Wymiarki

Miejsce pracy: Urząd Gminy Wymiarki

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: -

Data udostępnienia: 2016-07-29

Ogłoszono dnia: 2016-07-29 przez Administrator

Termin składania dokumentów: 2016-08-17 15:00:00

Nr ogłoszenia: 5/2016

Zlecający: Urząd Gminy Wymiarki

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe: zarządzanie, administracja, prawo;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. nieposzlakowana opinia;           
 6. co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na  kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art.2, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych;
 7. znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej;
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
 9. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych.
 
b. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania zespołem i koordynacji działań;
 2. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi;
 3. umiejętność opracowywania projektów aktów prawnych;
 4. umiejętność podejmowania decyzji;
 5. umiejętność praktycznego stosowania przepisów;
 6. umiejętność analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych;
 7. umiejętność poprawnego formułowania decyzji administracyjnych;
 8. predyspozycje osobowościowe tj.: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność skutecznego komunikowania się, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność; sumienność, obowiązkowość, bezstronność, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, wysoka kultura osobista;
 9. bardzo dobra organizacja czasu pracy;
 10. aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności;
 11. znajomość procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania środków unijnych;
 12. prawo jazdy kat. B;
 13. dyspozycyjność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. zastępowanie Wójta w razie jego nieobecności oraz wykonywanie innych zadań określonych w wydanych przez Wójta upoważnieniach;
 2. wykonywanie funkcji kierownika administracyjnego Urzędu i w tym zakresie:
  1. opracowywanie przepisów wewnętrznych Urzędu (zarządzeń, regulaminów, instrukcji),
  2. analiza i przygotowywanie koncepcji funkcjonowania urzędu,
  3. nadzorowanie przestrzegania przepisów wewnętrznych jednostki,
  4. planowanie środków na utrzymanie administracji gminnej,
  5. nadzór i koordynowanie terminowego załatwiania przez kierowników referatów spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
  6. prowadzenie narad pracowniczych, szkoleń, koordynowanie doskonalenia zawodowego w Urzędzie,
  7. organizacja działań związanych z dokonywaniem okresowych ocen pracowników,
  8. prowadzenie kontroli wewnętrznej,
  9. prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta,
  10. organizowanie, nadzór i kierowanie praktykami uczniowskimi i stażami pracy;
 3. prowadzenie całości spraw związanych z załatwianiem skarg i wniosków oraz nadzorowanie i koordynowanie załatwiania skarg i wniosków przez gminne jednostki organizacyjne;
 4. prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków;
 5. koordynowanie działań związanych z organizowaniem akcji ewakuacji
  i ratowniczych, nadzór nad wykonywaniem przydzielonych jednostkom organizacyjnym Urzędu zadań związanych z obronnością kraju i obroną cywilną oraz wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta;
 6. nadzorowanie i koordynacja realizacji zadań związanych z przeprowadzaniem spisów ludności, rolnych i innych zlecanych do wykonania na mocy odrębnych przepisów;
 7. prowadzenie centralnego rejestru umów;
 8. wykonywanie zadań Pełnomocnika Wójta ds. ochrony informacji niejawnych określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r., nr 182 poz. 1228);
 9. współpraca w zakresie odpowiadającym realizacji swoich zadań z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa. Informowanie na bieżąco Wójta o przebiegu tej współpracy;
 10. stwierdzanie własnoręczności podpisów i zgodności z oryginałem dokumentów;
 11. sporządzanie upoważnień i pełnomocnictw oraz prowadzenie ich rejestru;
 12. prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją remontów kapitalnych oraz bieżących remontów budynku Urzędu - stwierdzanie zakupu materiałów i urządzeń montowanych na stałe w pomieszczeniach Urzędu;
 13. koordynowanie i realizacja zadań związanych z wyborami i referendami;
 14. wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Stanowisko: administracyjne, kierownicze.
 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 3. Miejsce pracy: Urząd Gminy Wymiarki, ul. Księcia Witolda 5, 68-131 Wymiarki
 4. Praca jednozmianowa.
 5. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin.
 6. Praca z petentem.

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje.
 4. Kopie świadectw pracy.
 5. Podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
 7. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2016-08-17 15:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do:
 
17 sierpnia 2016 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Wymiarki (pokój nr 4) lub na adres: Urząd Gminy Wymiarki, ul. Księcia Witolda 5, 68-131 Wymiarki, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Sekretarza Gminy.”
 
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane

VII. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.
Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Wymiarki. Z regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wymiarki (pokój nr 4) lub na stronie BIP Urzędu Gminy Wymiarki: www.bip.wymiarki.pl.
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona niezwłocznie po jego zakończeniu na stronie BIP Urzędu Gminy Wymiarki: www.bip.wymiarki.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wymiarki
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2016-08-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator Data wprowadzenia do BIP 2016-08-01 15:46:31
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-08-01 15:47:53
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-08-22 23:47:31
Artykuł był wyświetlony: 2718 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Wymiarki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu