ˆ

Urząd

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Jak załatwić...

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2012-04-18 22:15:27 Informacja ogłoszona dnia 2012-04-18 22:15:30 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Wydawanie dowodów osobistych
 
 1. miejsce załatwienia sprawy:
 
Urząd Gminy Wymiarki pokój nr 1

 

tel. 68/360 40 45 w.21
inspektor pani Bogusława Biesiadecka
w godzinach od 7:30 do 14:30
od poniedziałku do piątku
 
Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty:
-         od ukończenia 18 roku życia,
-         od ukończenia 15 roku życia , jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami , pod których jest władzą rodzicielską lub opieką , albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką ,
-         osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia 13 roku życia .
 
 1. wymagane dokumenty:
 
-         wypełniony wniosek (wzór w załączeniu)
-         dwie aktualne wyraźne fotografie o wymiarach 35x45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób , aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, ( osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku mogą załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami i dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy wraz z zaświadczeniem o przynależności do wspólnoty wyznaniowej
-         dowód uiszczenia opłaty w wysokości 30;zł,
-         odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób , które nie wstąpiły
      w związek małżeński  lub odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją
      o aktualnie używanym nazwisku  - w przypadku gdy w/w akt nie znajduje się
      w USC Wymiarki.
 
 1. Opłaty30;zł
 
 1. Termin załatwienia sprawy:   do miesiąca
 
 
 1. podstawa prawna:    rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r.
                                              w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania
                                              w sprawach wydawania dowodów osobistych (Dz.U.
                                              Nr.112,poz.1182 z późn.zm.)
 
 1. wzory  formularzy (do pobrania):   wzórstr1.gif,  wzórstr2.gif
 

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Meldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 2 -mce
 
 1. miejsce załatwienia sprawy:
 
Urząd Gminy Wymiarki pokój nr 1

 

tel. 68/360 40 45 w.21
inspektor pani Bogusława Biesiadecka
w godzinach od 7:30 do 14:30
od poniedziałku do piątku
 
 1. wymagane dokumenty:
-         dokonując zameldowania na pobyt stały , osoba przedstawia zaświadczenie
      o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego , dowód osobisty, 
      książeczkę wojskową oraz zgłasza dane przez wypełnienie i podpisanie
      formularza „zgłoszenie pobytu stałego”
     (wzór nr 1 )
-         dokonując zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 2 m-ce osoba
       zgłasza w organie gminy dane  przez wypełnienie i podpisanie formularza 
     „zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące” (wzór nr 2)
-         dokonując wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego osoba
      zgłasza organowi gminy dane przez wypełnienie i podpisanie formularza
    „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego”(wzór nr 3)
 
 1. podstawa prawna:
                                  -  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
                                     z dnia 24 grudnia 2002 r. (Dz.U.Nr 236,poz.1999) w sprawie
                                     zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania
                                     i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji
                                     wydanych i utraconych dowodów osobistych,
-         ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych  (Dz.U.Nr 87,po.960 z 2001 r. z późn. zm.)
 
4. wzory formularzy (do pobrania)
 

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Wymeldowania z pobytów stałych i czasowych
 
 1. miejsce załatwienia sprawy:
 
Urząd Gminy Wymiarki pokój nr 1

Urząd Stanu Cywilnego

tel. 68/360 40 45 w.21
inspektor pani Bogusława Biesiadecka
w godzinach od 7:30 do 14:30
od poniedziałku do piątku
 
 1. wymagane dokumenty(do pobrania)
 

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Wydanie decyzji o wymeldowaniu.
 
1. miejsce załatwienia sprawy:
 
Urząd Gminy Wymiarki pokój nr 1
     tel.             68/360 40 45       w.21
inspektor pani Bogusława Biesiadecka
w godzinach od 7:30 do 14:30
od poniedziałku do piątku
 
„organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzje w sprawie wymeldowania osoby, która utraciła uprawnienia wymienione w art.9 ust. i bez wymeldowania się opuściła dotychczasowe miejsce pobytu stałego , albo osoby , która bez wymeldowania się opuściła dotychczasowe miejsce pobytu stałego i nie przebywa w nim co najmniej przez okres 6 miesięcy , a nowego miejsca pobytu nie można ustalić”.
 
2. Wymagane dokumenty:  wniosek strony oraz zgłoszenie świadków , którzy potwierdzą
stan faktyczny.
 
3. Termin załatwienia sprawy:  1 miesiąc d 3 m-cy
 
4. tryb odwoławczy: odwołanie przysługuje stronie w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
          decyzji do  Wojewody Lubuskiego w Gorzowie Wlkp.
 
5. podstawa prawnaart.15 ust.2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych
z dnia 10 kwietnia 1974 r. (Dz.U.Nr87,poz.960 z późn.zm)
 

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 
 
 1. miejsce załatwienia sprawy
 
Urząd Gminy Wymiarki pokój nr 1
tel.             68/360 40 45       w.21
inspektor pani Bogusława Biesiadecka
w godzinach od 7:30 do 14:30
od poniedziałku do piątku
 
 1. wymagane dokumenty :
-         wniosek (wzór w załączeniu) – opłata skarbowa 5;zł
-         zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis
      z rejestru przedsiębiorców
-         dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego 
      punkt sprzedaży napojów alkoholowych
-         pisemną zgodę właściciela , użytkownika , zarządcy lub administratora
      budynku , jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku
      mieszkalnym wielorodzinnym
-         decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego , potwierdzającą
      spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.
 
 1. opłaty : (roczne) wnoszone przed wydaniem zezwolenia
-         525;zł  na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
-         525;zł  na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18 % alkoholu
                 ( z wyjątkiem piwa)
-         2.100;zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wymiarki
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Kuros Data wytworzenia informacji: 2012-04-18 22:15:27
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Kuros Data wprowadzenia do BIP 2012-04-18 22:15:27
Wprowadził informację do BIP: Zasilenie Danymi Data udostępnienia informacji: 2012-04-18 22:15:30
Osoba, która zmieniła informację: Zasilenie Danymi Data ostatniej zmiany: 2012-04-18 22:26:19
Artykuł był wyświetlony: 2371 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Wymiarki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu